160
 Προσλήψεις στην Αστυνομία ψυχολόγων μεταφραστών και κοινωνικών λειτουργών. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνει τις προσλήψεις στην Αστυνομία με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εκατόν εξήντα 160συνολικά άτομα, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ως ακολούθως:

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 50 προσλήψεις, διάρκεια σύμβασης εως την 30-6-2014ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 50 προσλήψεις, διάρκεια σύμβασης εως την30-6-2014 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (για τις γλώσσες Αραβική, Φαρσί, Παστού, Ουρντού, Νταρί, Μπεγκάλι, Χίντι, Μπατζαμί) 60. Η δαπάνη που προκαλείται από την σύναψη των ως άνω συμβάσεων μίσθωσης έργου και για τις τρεις κατηγορίες προσωπικού έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Ετησίου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής και θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ 050/2 και το έργο με κωδικό 2012ΣΕ05020001 και τίτλο «Ετήσιο πρόγραμμα 2012»
Α΄ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Έλληνες πολίτες και για τις θέσεις των Μεταφραστών-Διερμηνέων, δύναται να είναι και αλλοδαποί υπό την προϋπόθεση να έχουν άδεια παραμονής και εργασίας στη χώρα μας. 
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα(καταδίκη,υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). Τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια πρόσληψης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αναγράφονται στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ: 10177 Αθήνα) και έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, συγκεκριμένα στον διαδικτυακό τόπο «www. astynomia.gr». 
Β΄ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μόνο ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή,ως εξής: 
Αίτηση για την Προκήρυξη 6481/3/231-ια΄ Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Κλάδος Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού Τμήμα: 2ο υπόψη κ. ΚΙΟΥΣΗ Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας 210 6922318) Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα πέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας(Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ: 10177 Αθήνα), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Οι υποψήφιοι μπορούν να δούν όλη την προκήρυξη στο τέλος της σελίδας στο επισυναπτόμενο αρχείο  εδώ:

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.