Την Πέμπτη 6-4-2023 στην αίθουσα «ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή Μαγνησίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΙΖΕ και του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, ο οργανωτικός γραμματέας του Δ.Σ. του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών Πυροσβεστών Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΤΣΙΟΣ, ενημέρωσε τους συναδέλφους για το ιστορικό του ταμείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, τα όργανά του και τους εξωτερικούς συνεργάτες, τη διαδικασία και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάποιος για να γίνει μέλος, καθώς και τις παροχές που προσφέρει.
Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών Πυροσβεστών Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.) είναι αυτοδιαχειριζόμενο, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 και αποτελεί τη μετεξέλιξη του Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας μελών της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών που ιδρύθηκε το 1994.
Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών Πυροσβεστών Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λειτουργεί συμπληρωματικά στην υποχρεωτική ασφάλιση και αποτελείται από δύο αυτοτελείς κλάδους, τον Κλάδο Εφάπαξ ο οποίος χορηγεί εφάπαξ βοηθήματα, είτε μετά τα 20 έτη ασφάλισης είτε με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας, με χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 10 έτη είτε με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, με χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 5 έτη είτε και σε περίπτωση αποστρατείας με 1 έτος ασφάλισης στο Ταμείο και τον Κλάδο Αλληλεγγύης, ο οποίος σε περίπτωση ατυχήματος που θα προκαλέσει μόνιμη ολική ανικανότητα χορηγεί βοήθημα ύψους 10.000 ευρώ και σε περίπτωση θανάτου βοήθημα ύψους 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική για διάστημα άνω των 9 ημερών χορηγεί βοήθημα 20 ευρώ για κάθε επόμενη μέρα.
Η μηνιαία εισφορά που καταβάλουν τα μέλη κυμαίνεται από 30€ έως 500€ και κρατείται από τη μισθοδοσία. Το μέλος μπορεί να τη μεταβάλει, με αίτησή του αυξάνοντας ή μειώνοντάς την εντός των ανωτέρω ορίων, μια φορά τον χρόνο. Από τη μηνιαία εισφορά 4,5 ευρώ πιστώνονται στον κλάδο αλληλεγγύης. Από το υπόλοιπο ποσό, ποσοστό 6% χρηματοδοτεί τα Ίδια Κεφάλαια του ταμείου και ποσοστό 94% πιστώνεται στην ατομική μερίδα του μέλους στον Κλάδο Εφάπαξ. Σημαντικό επίσης είναι το ποσό που εκπίπτει από τη φορολογία εισοδήματος εκάστου έτους των μελών, αναλόγως της εισφοράς.